ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"Стиль керування

Підприємство дотримується стилю керування, що базується на принципах новаторства, співробітництва, гнучкості та поваги до поглядів співробітників, прагне до вдосконалення управлінської й організаційної структури підприємства.

Керування підприємством здійснюють на основі взаєморозуміння, чіткого поставлення завдань і контролю за їх виконанням. Керівництво забезпечує всі умови для налагодженої роботи співробітників, спрямованої на досягнення поставлених цілей.

На підприємстві існує чітка структура підлеглості та звітності, детально прописано положення кожного структурного підрозділу, права й обов’язки (посадова інструкція) кожного співробітника.

Завдання керівника – забезпечити баланс між відповідальністю співробітника за доручену роботу і наділенням його відповідними повноваженнями, доступом до необхідної інформації, оптимальним розподілом роботи.

Ділова етика

Запорукою успішної роботи підприємства є узгоджена й об’єднана діяльність усіх без винятку працівників на своїх робочих місцях.  Індивідуалізму, неуважного ставлення один до одного, відсутності взаємної підтримки, провокування конфліктних ситуацій у колективі не допускають.

Керівники усіх рівнів повинні:

 •  прагнути розвинути у підлеглих почуття причетності до досягнення ДП «КБ «Південне» високих результатів, створюючи колектив однодумців, орієнтований на досягнення поставлених стратегічних цілей;
 •  дуже уважно ставитися до запитів працівників підприємства;
 •  не надавати будь-яких незаслужених привілеїв;
 •  поважати особисту гідність підлеглого та не дозволяти собі яскраво емоційно оцінювати його дії;
 •  не перекладати відповідальність за ухвалення потрібного рішення на підлеглих;
 •  прагнути до нововведень;
 •  виходити з того, що люди, які оточують його, хочуть і вміють працювати, прагнуть реалізувати себе разом з керівником.

Усі співробітники підприємства мають:

 •  поважати професіоналізм і компетентність інших співробітників;
 •  бути терплячими до недоліків інших людей;
 •  узгоджувати особисті цілі з цілями підприємства;
 •  бути впевненими у користі своєї праці не лише для себе, але й для підприємства;
 •  визнавати необхідність конкуренції, але розуміти й потребу у співпраці;
 •  вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які утруднюють або перешкоджають нормальному виконанню роботи та негайно повідомляти про такі випадки безпосереднім керівникам (або вищому керівництву), а також не чинити дій, які тягнуть за собою заподіяння збитків підприємству, його майну та фінансам;
 •  в усіх службових ситуаціях діяти в інтересах підприємства. Якщо неможливо одержати розпорядження або вказівку з будь-якого конкретного питання, діяти у такий спосіб, щоб це максимально сприяло інтересам підприємства.

Відносини керівників і підлеглих

Керівництво підприємства надає співробітникам обладнані робочі місця, необхідні матеріали й устаткування, організовує своєчасне розроблення і затвердження посадових інструкцій, що відображають трудові обов’язки персоналу.

  Керівник організовує роботу підлеглих з урахуванням їхніх знань, спеціальності та кваліфікації, своєчасно визначає головні завдання та забезпечує завантаженість протягом усього робочого дня.

  Співробітник підприємства має працювати чесно та сумлінно, виконувати свої посадові обов’язки, нести відповідальність за результати своєї роботи, дотримуватися трудової дисципліни, дотримуватися правил корпоративної поведінки, своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації та безпосереднього керівника, використовувати робочий час для продуктивної роботи, утримуватися від дій, які заважають іншим співробітникам виконувати їхні трудові обов’язки.

  Якщо співробітник не виконав розпорядження керівника, то останній зобов’язаний вжити відповідних заходів до співробітника згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Під час роботи працівникам не дозволяють залишати своє робоче місце без дозволу безпосереднього начальника або вищого керівника. Кожний співробітник має підтримувати порядок на своєму робочому місці, а також дотримуватися встановленого порядку зберігання документів і матеріальних цінностей.

  Конфіденційна інформація

Влаштовуючись на роботу на ДП «КБ «Південне», співробітник бере на себе правове й етичне зобов’язання не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, що є комерційною таємницею, навіть якщо надалі він вирішить залишити підприємство.

Співробітник підприємства має будувати свої відносини із замовниками на принципах надання необхідної інформації, але не розкривати інформацію, одержану на конфіденційній основі та не використовувати таку інформацію на користь інших контрагентів і замовників.

Конфлікт інтересів

Співробітники і керівники підприємства не повинні здійснювати діяльності, яка призведе до конфлікту з інтересами підприємства або може розглядатися як такий конфлікт, а також не повинні використовувати підприємство, його репутацію, інформацію з метою власного зиску або зиску інших осіб.

Якщо виникла ситуація, яка, на думку співробітника, може призвести до конфлікту інтересів, він має керуватися такими принципами:

 • уникати конфлікту інтересів;
 • вирішуючи ділові питання, керуватися виключно інтересами підприємства;
 • не використовувати будь-яку конфіденційну або внутрішню інформацію підприємства для особистої фінансової або іншої вигоди,
  а також вигоди іншої фізичної або юридичної особи;
 • у разі ймовірного виникнення конфлікту інтересів це питання обговорити з безпосереднім начальником і діяти відповідно до положень цих правил;
 • підприємство не перешкоджає участі своїх співробітників у трудовій діяльності в інших організаціях, у громадській діяльності та з розумінням ставиться до здійснення деякими співробітниками комерційної діяльності.

При цьому:

 • співробітник повинен повідомити свого безпосереднього начальника про передбачувану паралельну роботу, особливо пов’язану з комерційною діяльністю, у письмовій формі. Якщо начальник (керівник) вирішить, що діяльність, яку здійснює співробітник, спричинить конфлікт інтересів, то співробітник не має права поєднувати цю діяльність з роботою на підприємстві;
 • кожен співробітник, що здійснює комерційну діяльність, має бути впевнений, що ця діяльність не завдає шкоди у будь-якій формі іміджу або матеріальним інтересам підприємства;
 • співробітник не повинен допускати негативного впливу діяльності поза підприємством на виконання своїх прямих обов’язків
  на підприємстві;
 • співробітник може здійснювати діяльність, не пов’язану з діяльністю підприємства, тільки у неробочий час і відповідно до положень цих правил.

назад в каталог

ВГОРУ